Małgorzata Puc, Agnieszka Grinn-Gofroń, Monika Myśliwy, Tomasz Wolski, Piotr Rapiejko, Jarosław Sieczka, Mirosław I. Puc, Maciej Gofroń

Otrzymano/Received: 21.07.2008. Zaakceptowano/Accepted: 28.08.2008.

Okres kwitnienia brzozy w 2008 roku w Szczecinie a zagrożenie alergenami pyłku tego drzewa

Birch-tree blossoming period in 2008 in Szczecin vs the threat to pollen allergens that tree Alergoprofil 2008; 3(4): 44-49. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy była analiza sezonu pyłkowego i fenologii kwitnienia brzozy w 2008 roku w Szczecinie oraz określenie korelacji między wybranymi warunkami pogodowymi a stężeniem pyłku w powietrzu. Pomiary koncentracji pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Lanzoni 2000. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu wystąpiło 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Sezon pyłkowy brzozy rozpoczął się w drugiej dekadzie kwietnia i trwał do połowy maja. Maksymalne stężenie pyłku Betula (1501 ziaren × m-3) zanotowano 25 kwietnia. Różnice między okresem kwitnienia a obecnością ziaren pyłku w powietrzu zostały spowodowane oddziaływaniem czynników pogodowych i warunkami siedliskowymi w miejscu występowania poszczególnych egzemplarzy. Stężenie pyłku brzozy wykazuje istotną statystycznie korelację z wilgotnością względną i prędkością wiatru.

ABSTRACT

The aim of the study was to analyze birch-tree pollen season and flowering phenology in 2008 in Szczecin. Measurements were performed by the volumetric method (VPPS Lanzoni 2000 pollen sampler). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. The pollen season of birch started in the second decade of April and lasted to the half of May. The highest airborne Betula concentration of 1501 pollen grains×m-3 was noted on the 25th of April. The differences between blooming and occurrence of pollen grains in the air are caused by meteorological factors and habitat conditions. Statistically significant correlation was found between the pollen count of birch pollen versus the relative humidity and wind speed.

POPRZEDNIE NUMERY