Agnieszka Lipiec, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Małgorzata Malkiewicz, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Ewa Świebodzka, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Dorota Myszkowska, Katarzyna Korzeniewska, Ewa Domańska, Izabela Winnicka, Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 21.09.2008. Zaakceptowano/Accepted: 6.10.2008.

Analiza stężenia pyłku dębu w wybranych miastach Polski w roku 2008

The analysis of Oak pollen count in selected Polish cities in 2008 Alergoprofil 2008; 3(4): 40-43. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia dębu w wybranych miastach Polski w 2008 r. Pomiary wykonano w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni 2000. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu wystąpiło 95% rocznej sumy ziaren pyłku. Początek sezonu pyłkowego wyznaczono również metodą 30 ziaren. Indeks SPI obliczono jako sumę średnich dobowych stężeń pyłku w danym sezonie. Najwcześniej sezon pylenia dębu rozpoczął się we Wrocławiu (25 kwietnia). Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku dębu odnotowano w Lublinie, gdzie 5 maja stężenie wyniosło 212 z/m3 powietrza.

ABSTRACT

This paper presents the course of oak pollination season in selected cities of Poland in 2007. The measurements were performed in Bialystok, Bydgoszcz, Krakow, Lublin, Lodz, Olsztyn, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw and Wroclaw. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni 2000) was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. The start of the season was also determined by the 30 grains method. Seasonal Pollen Index (SPI) was estimated as the annual sum of daily average pollen concentrations. Pollen season of oak in 2008 started first in Lublin (25 April). The highest 24-hour average pollen count was recorded in Lublin on 5 May (212 oak pollen grains/m3).

POPRZEDNIE NUMERY