Marek Wujkowski, Piotr Lipiec

Otrzymano/Received: 20.11.2019. Zaakceptowano/Accepted: 28.11.2019.

Ocena częstości występowania powikłań o typie skórnej reakcji alergicznej lub systemowej reakcji nadwrażliwości u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi wykorzystywanymi w elektroterapii chorób układu sercowo-naczyniowego

Assessment of prevalence of skin allergic reactions and systemic hypersensitivity reactions in patients with implantable devices used in electrotherapy of cardiovascular diseases Alergoprofil 2019; 4(15): 3-9. DOI: 10.24292/01.AP.154281119
STRESZCZENIE

Wewnątrznaczyniowe urządzenia wszczepialne w sposób istotny zmniejszają śmiertelność i poprawiają rokowanie w grupie pacjentów z przewlekłą dysfunkcją układu sercowo-naczyniowego. Zaliczamy do nich stymulatory serca, kardiowertery-defibrylatory oraz urządzenia resynchronizujące. Stosowanie tych urządzeń postrzegane jest jako bezpieczne oraz klinicznie efektywne. Jednakże w piśmiennictwie pojawiają się opisy jednostkowych przypadków skórnej reakcji alergicznej lub systemowej reakcji nadwrażliwości w związku z implantowanym urządzeniem. Celem pracy była ocena częstości występowania powyższych powikłań w procedurach elektroterapii. Do badania włączono 1683 pacjentów poddanych procedurze implantacji urządzenia wszczepialnego w latach 2008–2018 na Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. W trakcie prowadzonej obserwacji nie zarejestrowano ani jednego przypadku skórnej reakcji alergicznej lub systemowej reakcji nadwrażliwości na wszczepione urządzenie. W analizowanej populacji w całym okresie obserwacji zarejestrowano 3 przypadki zakwalifikowane do planowej eksplantacji układu. W każdym z nich potwierdzono etiologię infekcyjną jako przyczynę powikłań, izolując patogen z materiału okołooperacyjnego.

ABSTRACT

Implantable endovascular devices significantly reduce mortality and improve prognosis in patients with chronic cardiovascular disorders. These include pacemakers, cardioverter-defibrillators and resynchronization devices. The use of these devices is perceived as safe and clinically effective. However, there have been reports in the literature of individual cases of skin allergic reactions and systemic hypersensitivity reactions in relation to the implanted devices. The aim of the study was to assess the prevalence of these complications in electrotherapy procedures. The study group included 1683 patients who underwent the implantation of the electrotherapy device in the years 2008–2018 at the Cardiology Department of the Provincial Hospital in Wloclawek. During the follow-up, not a single case of skin allergic reaction or systemic hypersensitivity reaction to the implanted device was recorded. In the analyzed population in the whole observation period, 3 cases qualified for planned system removal were observed. In each of them, infectious aetiology was confirmed as the cause of complications, isolating the pathogen from intraoperative material.

POPRZEDNIE NUMERY