Ewa Świebocka, Agnieszka Lipiec, Zenon Siergiejko

Otrzymano/Received: 17.03.2008. Zaakceptowano/Accepted: 20.03.2008.

Spojówkowy test prowokacyjny z alergenem (CPT) – narzędzie przydatne nie tylko w diagnostyce chorób alergicznych oczu

Conjunctival Provocation Test (CPT) – useful tool in diagnostic not only of eye allergic diseases Alergoprofil 2008; 1(4): 27-31. DOI:
STRESZCZENIE

Autorzy na podstawie przeglądu literatury spróbowali podsumować stan wiedzy na temat przydatności spojówkowego testu prowokacyjnego z alergenem. Pokazali, że przydatny jest on między innymi jako: narzędzie diagnostyczne, metoda oceny skuteczności immunoterapii, model do badania reakcji alergiczno-zapalnej, narzędzie do identyfikacji czynnika sprawczego w różnych chorobach alergicznych, w tym także zawodowych.

ABSTRACT

Authors on the ground literature review have tried to sum up knowledge on usefulness of conjunctival provocation test with an allergen. They have shown that it may be useful among other things as: the diagnostic tool, evaluation method of immunotherapy effectiveness, model to investigation of allergic inflammation, the tool to identification of causing factor in different allergic diseases, also professional ones.

POPRZEDNIE NUMERY