Agnieszka Fluder, Anna Wolańczyk-Mędrala

Otrzymano/Received: 7.03.2008. Zaakceptowano/Accepted: 17.03.2008.

Rola eozynofila w przewlekłej pokrzywce autoimmunologicznej

The role of eosinophil in chronic autoimmunologic urticaria Alergoprofil 2008; 1(4): 23-26. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia zagadnienia dotyczące udziału eozynofilów w patogenezie przewlekłej pokrzywki autoimmunologicznej. Autorzy przedstawili dane na temat migracji tych komórek do miejsc zapalnych w odpowiedzi na szereg bodźców chemotaktycznych oraz uwalnianie wielu mediatorów prozapalnych. Opisano także nowo odkrytą możliwość bezpośredniej aktywacji tych komórek przez autoprzeciwciała anty-FcεRII, a także aktualne i rozważane do zastosowania w przyszłości możliwości terapeutyczne w przewlekłej pokrzywce autoimmunologicznej.

ABSTRACT

This study describes the role of eosinophil in pathogenesis of chronic autoimmunologic urticaria. We present the actual data about migration of this cell into the inflammatory sites in response to the different chemotactic stimuli as well as secretion of wide range of proinflammatory mediators. This study also describes a newly discovered possibility of immediate activation of this cell by anti-FcεRII autoantibodies as well as actual and forthcoming therapeutic possibilities in the treatment of autoimmune urticaria.

POPRZEDNIE NUMERY