Beata Sadowska, Agnieszka Lipiec

Otrzymano/Received: 15.12.2017. Zaakceptowano/Accepted: 23.12.2017.

Reakcje niepożądane po zastosowaniu środków kontrastowych – aktualny stan wiedzy. Część 2. Czynniki ryzyka, przeciwwskazania, zasady premedykacji oraz postępowanie diagnostyczne

Side effects of contrast media – the current state of knowledge. Part 2. Risk factors, contraindications, premedication and diagnostic procedures Alergoprofil 2017; 4(13): 141-148. DOI: 10.24292/01.AP.231217
STRESZCZENIE

Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat reakcji niepożądanych po zastosowaniu środków kontrastowych; zarówno reakcji nadwrażliwości, jak i toksycznych. Omówiono m.in. czynniki ryzyka i przeciwwskazania do zastosowania tych preparatów. Autorki odwołują się do wielu prac oceniających możliwości premedykacji poprzedzającej zastosowanie jodowych środków kontrastowych i preparatów zawierających gadolin oraz procedury diagnostyczne stanu nadwrażliwości.

ABSTRACT

Paper presents the current state of knowledge on side effects of radiographic contrast media; both hypersensitivity and toxic reactions. Risk factors and contraindications are discussed. Authors refer to many published papers that discuss premedication and diagnostic procedures.

POPRZEDNIE NUMERY