Anna Gorczyca, Danuta Plichta, Radosław Śpiewak

Otrzymano/Received: 13.04.2017. Zaakceptowano/Accepted: 21.04.2017.

Analiza składu dostępnych na polskim rynku preparatów do pielęgnacji skóry noworodków i niemowląt pod kątem występowania składników o znanym potencjale uczulającym

An analysis of skin care products for newborns and infants available on the Polish market with regard to the presence of ingredients with known sensitizing potential Alergoprofil 2017; 3(13): 110-117. DOI: 10.24292/01.ap.210417.1
STRESZCZENIE

Wstęp: Skóra noworodków i niemowląt wykazuje niepełną dojrzałość, stąd szczególnie ważne wydaje się stosowanie w tej grupie preparatów bezpiecznych i wolnych od składników uczulających. Cel pracy: Analiza składu dostępnych na polskim rynku preparatów kosmetycznych przeznaczonych dla noworodków i niemowląt pod kątem występowania składników o znanym potencjale uczulającym. Materiał i metody: Przeprowadzono analizę deklarowanego przez producentów składu 106 preparatów kosmetycznych przeznaczonych dla noworodków i niemowląt (72 preparaty pozostawiane na skórze i 34 preparaty spłukiwane) pod kątem występowania „problematycznych” substancji zapachowych i konserwantów wymienionych w Europejskiej Dyrektywie Kosmetycznej (aneks III i VI). Wyniki: Wyodrębniono 365 unikalnych składników, w tym 35 substancji „problematycznych”: 15 (4,1%) substancji zapachowych oraz 20 (5,5%) konserwantów. Co najmniej jedna „problematyczna” substancja zapachowa występowała w składzie 91 (85,8%) analizowanych preparatów, najczęściej był to linalol, natomiast co najmniej jedna „problematyczna” substancja konserwująca pojawiła się w 55 (51,9%) kosmetykach, najczęściej fenoksyetanol. Kompozycje zapachowe o nieujawnionym składzie ukryte pod kryptonimem Parfum (Fragrance) występowały w 88 (83%) preparatach. Jedynie w składzie 7 produktów (6,6%) nie było substancji uczulających. Wnioski: Prawie wszystkie kosmetyki dla noworodków i niemowląt zawierają substancje o znanym potencjale uczulającym. Większość preparatów zawiera kompozycje zapachowe o nieujawnionym składzie określane jako Parfum (Fragrance), co uniemożliwia ocenę ich bezpieczeństwa alergologicznego. Obecność substancji „problematycznych” w niemal wszystkich produktach dla noworodków i niemowląt potwierdza potrzebę analiz, działań prewencyjnych oraz edukacji rodziców i lekarzy na temat zagrożeń wynikających ze stosowania kosmetyków u dzieci.

ABSTRACT

Introduction: The skin of newborns and infants is not fully developed, therefore, it seems particularly important to use in this group products that are safe and free from sensitizing ingredients. Aim of the study: An analysis of skin care products for newborns and infants available on the Polish market with regard to the presence of ingredients with known sensitizing potential. Material and methods: Declared contents of 106 skin care products for newborns and infants: 72 ‘leave-on’ and 34 ‘rinse-off’ cosmetics were analysed for the presence of ‘problematic’ fragrances and preservatives as listed in the Cosmetics Directive (Annex III and VI). Results: Three hundred and sixty-five unique substances including 35 ‘problematic’ substances were identified: 15 (4.1%) fragrances and 20 (5.5%) preservatives. At least one ‘problematic’ fragrance occurred in 91 (85.8%) products, most frequent was linalool, at least one ‘problematic’ preservative occurred in 55 (51.9%), phenoxyethanol was most frequent. Fragrance compositions of undisclosed ingredients hidden under a general cryptonym ‘Parfum’/’Fragrance’ were present in 88 (83%) cosmetic products. Among the analyzed preparations, only 7 (6.6%) did not contain substance with known sensitizing potential. Conclusions: Almost all skin care products for newborns and infants contain ingredients of known sensitizing potential. Most products also contain fragrance compositions hidden under a general cryptonym ‘Parfum’/’Fragrance’ which makes an assessment of their safety profile impossible. The presence of ‘problematic substances’ in almost all cosmetics for newborns and infants confirms the need for further analysis, preventive measures and education of parents and physicians on the dangers of cosmetics use in children.

POPRZEDNIE NUMERY