Klaudia Klimas, Danuta Wiechuła , Agnieszka Fischer

Otrzymano/Received: 15.01.2017. Zaakceptowano/Accepted: 3.03.2017.

Częstość występowania reakcji niepożądanych po zastosowaniu kosmetyków u młodych mężczyzn

Prevalence of adverse reactions after applying cosmetics among young men Alergoprofil 2017; 2(13): 61-67. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przeanalizowano częstość występowania reakcji niepożądanych po zastosowaniu produktów kosmetycznych wśród młodych studiujących mężczyzn. Badaniem, trwającym od października 2015 r. do kwietnia 2016 r., objęto 137 osób, które wypełniły autorską ankietę. Na podstawie jej wyników stwierdzono, że 28,47% mężczyzn przynajmniej raz w życiu doświadczyło działań niepożądanych po zastosowaniu produktów kosmetycznych. Czynniki, które mają wpływ na częstość występowania reakcji niepożądanych, to: liczba używanych dziennie kosmetyków, wcześniej zdiagnozowana współistniejąca alergia na różne czynniki, problemy skórne i wiek.

ABSTRACT

Prevalence of adverse reactions after applying cosmetics among young men, students, was analyzed in the work. The study was conducted from October 2015 to April 2016, in a group of 137 persons who filled the Author‘s questionnaire. Based on obtained results, it was concluded that 28.47% of men at least once in their life had experienced adverse reactions after applying cosmetic products. Factors that have an influence on the prevalence of adverse reactions are as follows: number of cosmetics applied per day, coexisting of earlier diagnosed allergies to various factors, skin problems and age.

POPRZEDNIE NUMERY