Zbigniew Doniec, Mariusz Woźniak, Kamila Woźniak, Agnieszka Mastalerz-Migas

Otrzymano/Received: 21.06.2017. Zaakceptowano/Accepted: 27.06.2017.

Astma wczesnodziecięca – praktyczne problemy kliniczne

Preschool childhood asthma – practical clinical problems Alergoprofil 2017; 2(13): 49-54. DOI:
STRESZCZENIE

Rozpoznawanie astmy u dzieci do 5. r.ż. oparte jest na kryteriach klinicznych: obecności objawów obturacji oskrzeli, potwierdzeniu jej odwracalności i braku objawów sugerujących inne rozpoznanie kliniczne. Nowoczesne leczenie opiera się na właściwym i dostosowanym do możliwości pacjenta doborze metody inhalacyjnej i systematyczności; może być ono okresowo modyfikowane w celu uzyskania jak najlepszej kontroli stanu klinicznego dziecka chorego na astmę.

ABSTRACT

The diagnosis of asthma in children under 5 years of age is based on clinical criteria: the presence of symptoms of bronchial obstruction, confirmation of reversibility and absence of symptoms suggestive of other clinical diagnosis. Modern treatment is based on the appropriate and patient- adapted inhalation method and systematic treatment that can be periodically adjusted to provide the best possible clinical control of a child with asthma.

POPRZEDNIE NUMERY