Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz, Tomasz R. Sosnowski

Otrzymano/Received: 20.01.2016. Zaakceptowano/Accepted: 15.02.2016.

Zależność efektu działania donosowych glikokortykosteroidów od depozycji leku w jamach nosa

Dependence therapeutic effects of intranasal glucocorticoids on deposition in nasal cavities Alergoprofil 2016; 1(12): 5-10. DOI:
STRESZCZENIE

Donosowe glikokortykosteroidy są lekami z wyboru w leczeniu alergicznego nieżytu nosa. Różnice w skuteczności poszczególnych preparatów wykazane indeksem terapeutycznym mogą wynikać zarówno z różnic w składzie poszczególnych preparatów, jak i ze zróżnicowanej depozycji w jamach nosa. Wszystkie preparaty donosowe deponują się przede wszystkim w przedniej części małżowiny nosowej dolnej. Preparat propionianu flutikazonu deponuje się także w przedniej części małżowiny nosowej środkowej, w nieznacznym stopniu obejmując fragment jej części centralnej, oraz w przewodzie nosowym środkowym i górnym, docierając do rejonu stropu nosa i okolic pola węchowego. Powierzchnia błony śluzowej bocznej ściany nosa, na której osadza się preparat furoinianu mometazonu (MF), jest zbliżona do powierzchni, którą po aplikacji obejmuje preparat propionianu flutikazonu (PF), ale znacznie większa niż w przypadku preparatu furoinianu flutikazonu (FF). W rozprowadzeniu leku osadzonego w obszarze jamy nosa dużą rolę odgrywa oddziaływanie przepływającego powietrza z warstwą zdeponowanego leku, dlatego istotne jest, aby lek nie spływał grawitacyjnie, lecz pozostawał w miejscu depozycji, czemu sprzyjają właściwości tiksotropowe preparatu.

ABSTRACT

Intranasal glucocorticoids are the treatment of choice in the therapy of rhinitis. The differences in efficiency of particular medications proven by therapeutic index may result from differences in composition of particular formulations as well as from diverse deposition in nasal cavities. All intranasal medications deposited mainly on the anterior part of inferior turbinate. Deposited also on the anterior part of the middle nasal turbinate, marginally embracing a fragment of the central part of this turbinate as well together with deposition in the middle and superior nasal meatus reaching the region of nasal ceiling and olfactory field. Mometasone furoate preparation deposited on the anterior part of the inferior turbinate and central part of this turbinate alike. The area of mucous membrane of lateral wall of nasal cavity on which mometasone furoate deposited was similar to the area achieved after the application of fluticasone propionate preparation but much greater than in the case of fluticasone furoate. The interaction of the air flow with the layer of deposited fluid plays a major role in the deposition of the drug in the nasal cavity, therefore it is so important that the drug does not drain by gravity but remains at the site of deposition which may be reinforced by thixotropic properties of the preparation.

POPRZEDNIE NUMERY