Karina Jahnz-Różyk

Otrzymano/Received: 10.07.2015. Zaakceptowano/Accepted: 10.09.2015.

Zastosowanie azytromycyny w chorobach układu oddechowego u dorosłych – perspektywa kliniczna

The use of azithromycin in respiratory tract infections in adults – a clinical perspective Alergoprofil 2015; 4(11): 12-17. DOI:
STRESZCZENIE

Antybiotyki makrolidowe, w tym azytromycyna, należą do leków chętnie stosowanych w codziennej praktyce lekarskiej. Azytromycyna ma bowiem szerokie spektrum działania antybakteryjnego i może być wykorzystywana w wielu chorobach zapalnych dróg oddechowych, w tym także w zakażeniach dróg oddechowych wywołanych bakteriami atypowymi. Interesującą właściwością azytromycyny jest działanie immunomodulujące, co pozwala na wspomaganie leczenia zakażeń bakteryjnych i wirusowych oraz innych chorób o podłożu zapalnym. W artykule przedstawiono doświadczenia własne ze stosowaniem antybiotyków makrolidowych. Zwrócono uwagę na trudności diagnostyczne i terapeutyczne leczenia zakażeń dróg oddechowych w Polsce, a także wskazano na narastający problem antybiotykooporności na świecie.

ABSTRACT

Macrolide antibiotics, including azithromycin, are among frequently used drugs in everyday medical practice. Due to a broad antibacterial spectrum, azithromycin can be used in many inflammatory airways diseases, including respiratory infections caused by atypical bacteria. Interesting feature of azithromycin is its immunomodulatory effect, which allows it to support treatment of bacterial and viral infections as well as other inflammatory diseases. The article presents the author’s clinical experience with use of macrolide antibiotics. The author draws attention to the difficulties in the diagnosis and therapeutic treatment of respiratory tract infections in Poland as well as the growing problem of antibiotic resistance around the world.

POPRZEDNIE NUMERY