Małgorzata Puc, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Dorota Myszkowska, Aleksandra Kruczek, Alina Stacewicz, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Małgorzata Nowak, Agata Szymańska, Łukasz Grewling, Kazimiera Chłopek, Dariusz Jurkiewicz

Otrzymano/Received: 28.02.2015. Zaakceptowano/Accepted: 2.03.2015.

Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w 2014 r.

The analysis of mugwort pollen count in selected Polish cities in 2014 Alergoprofil 2015; 1(11): 27-31. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było porównanie sezonu pyłkowego bylicy w 2014 r. w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Sosnowcu, Szczecinie i Warszawie. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatów Burkard oraz Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Indeks SPI obliczono jako sumę średnich dobowych stężeń pyłku w danym sezonie. Sezon pyłkowy bylicy najwcześniej (13 czerwca) rozpoczął się w Szczecinie, a najpóźniej (15 lipca) – w Lublinie i Warszawie. Zanotowano znaczne różnice w czasie trwania sezonu. Najwyższe wartości stężeń zaobserwowano w Poznaniu, maksymalne stężenie wynoszące 172 z/m3 zarejestrowano 19 sierpnia. Maksymalne wartości sezonowe koncentracji pyłku we wszystkich miastach wystąpiły między 27 lipca a 19 sierpnia.

ABSTRACT

The aim of the study was to compare the pollen season of mugwort in the cities of Bydgoszcz, Cracow, Lublin, Piotrków Trybunalski, Poznań, Sosnowiec, Szczecin and Warsaw in 2014. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen sampler). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. Seasonal Pollen Index (SPI) was estimated as the annual sum of daily average pollen concentrations. The pollen season of mugwort started first in Szczecin, on the 13th of June, and at the latest – on the 15th of July – in Lublin and Warsaw. The differences of pollen seasons duration were considerables. The highest record airborne concentration of 172 pollen grains/m3 was noted in Poznań on the 19th of August. The maximum values of seasonal pollen count occurred between 27th of July and 19th of August in all cities.

POPRZEDNIE NUMERY