Ewa Maria Świebocka, Aleksander Krupa, Grzegorz Siergiejko, Kacper Gan, Piotr Siergiejko, Dominik Siergiejko, Zenon Siergiejko

Otrzymano/Received: 12.02.2015. Zaakceptowano/Accepted: 19.02.2015.

Oskrzelowy test prowokacyjny z mannitolem – czy ma szanse stać się głównym narzędziem oceny reaktywności oskrzeli?

Bronchial challenge test with mannitol – has it the chance to be the main tool of bronchial reactivity evaluation? Alergoprofil 2015; 1(11): 20-26. DOI:
STRESZCZENIE

Nadreaktywność oskrzeli jest nieodłączną, ale nieswoistą cechą astmy. Można ją wykazać za pomocą oskrzelowych testów prowokacyjnych. Dotychczas opisano kilkanaście różnych odmian tych testów. Testy z metacholiną i wysiłkiem zostały uznane przez ATS, GINA i BTS za standardowe narzędzia do wykrywania nadreaktywności oskrzeli. Do ich przeprowadzenia konieczna jest specjalistyczna aparatura. Ostatnio popularyzuje się test prowokacyjny z mannitolem w proszku. Opublikowane prace pokazują dużą zgodność wyników w porównaniu z testem z metacholiną. Komercyjne zestawy przygotowane do testu z mannitolem pozwalają na jego przeprowadzenie w każdym ośrodku poprawnie wykonującym spirometrię. Niestety, na razie nie są one dostępne na polskim rynku.

ABSTRACT

Bronchial hyperreactivity is inseparable, but non-specific feature of asthma. Bronchial challenge tests are used to evidence of bronchial hyperactivity (BHR). A multiple types of these tests were described so far. Methacholine challenge and excercise tests were recognised by ATS, GINA and BTS as standard tools to detecting the BHR. The specialist devices necessary are to their performance. Recently, bronchial challenge test with dry powder of mannitol is promoted. Published papers show the large agreement of results in comparison with the methacholine challenge test. Commercial sets prepared to the test from mannitol allow to conduct it in the every centre making correctly pulmonary function test. Unfortunately, they as yet not are accessible on the market in Poland.

POPRZEDNIE NUMERY