Krzysztof Gomułka, Anna Parużyńska, Anna Wolańczyk-Mędrala, Wojciech Mędrala

Otrzymano/Received: 11.08.2014. Zaakceptowano/Accepted: 16.09.2014.

Pacjentka z uczuleniem na leki znieczulenia miejscowego oraz ze współistniejącymi alergiami – opis przypadku

The patient with allergy to local anesthetics and with underlying allergies – a case report Alergoprofil 2014; 4(10): 41-44. DOI:
STRESZCZENIE

Leki znieczulenia miejscowego znajdują zastosowanie w wielu gałęziach medycyny – zwłaszcza w stomatologii, dermatologii i chirurgii – umożliwiając przeprowadzenie wielu zabiegów bez konieczności stosowania znieczulenia ogólnego. Pod względem budowy chemicznej leki te należą do pochodnych amidowych lub estrów i incydentalnie mogą wywoływać różnego typu reakcje niepożądane o zmiennym nasileniu przy dobrej tolerancji u zdecydowanej większości pacjentów. Reakcje niepożądane po zastosowaniu leków znieczulenia miejscowego mogą występować na skutek dożylnego podania leku, użycia dawek toksycznych, nadwrażliwości lub stanowić reakcję psychogenną. Pomimo szerokiego zastosowania leków znieczulenia miejscowego prawdziwe, IgE-zależne reakcje nadwrażliwości na leki z tej grupy są spotykane niezwykle rzadko (< 1%) i zaliczyć je można do reakcji nadwrażliwości typu I lub IV według klasyfikacji Gella i Coombsa. W diagnostyce alergii na leki znieczulenia miejscowego wykorzystywane są punktowe testy skórne oraz testy śródskórne z możliwością podania pełnej dawki prowokacyjnej leku. Poniżej przedstawiamy opis przypadku 45-letniej kobiety z ustalonym rozpoznaniem astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym, przyjętej do Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, u której po przeprowadzeniu szerokiej diagnostyki rozpoznano dodatkowo współwystępowanie uczulenia na leki znieczulenia miejscowego, nadwrażliwości niealergicznej na niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz sezonowy alergiczny nieżyt nosa i spojówek.

ABSTRACT

Local anesthetics are used in many branches of medicine – especially in dentistry, dermatology and surgery they allow to carry out many procedures without the need for general anaesthesia. Chemically, local anaesthetics belong to the group of amide or esters, and incidentally may cause adverse reactions of various types and severity, but they are well-tolerated in the vast majority of patients. Possible adverse reactions after use of the local anesthetic are associated usually with intravenous administration, use toxic doses, hypersensitivity reactions or psychogenic reaction. In spite of their widespread use, true, IgE-related hypersensitivity reactions to drugs from this group are found very infrequent (< 1%) and may be the type I or type IV hypersensitivity reactions according to Gell and Coombs classification. The skin prick tests and intradermal tests with possible the full dose challenge are used in the diagnostics of allergy to local anesthetics. Below we report a 45-years-old female suffering from the allergic bronchial asthma, admitted to The Department of Internal Medicine, Geriatrics and Allergology, Medical University in Wroclaw, in which after carry out the extensive diagnostics procedures co-occurrence of allergy to local anesthetics drugs, hypersensitivity to aspirin and seasonal pollinosis were diagnosed.

POPRZEDNIE NUMERY