Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Malkiewicz, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Adam Rapiejko, Ewa Kalinowska, Beata Żuraw, Aneta Sulborska

Otrzymano/Received: 20.12.2014. Zaakceptowano/Accepted: 22.12.2014.

Analiza stężenia pyłku ambrozji w wybranych miastach Polski w 2014 r.

Ambrosia pollen count in the selected Polish cities in 2014 Alergoprofil 2014; 4(10): 35-40. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono analizę sezonu pyłkowego ambrozji w wybranych miastach Polski w 2014 r. Pomiary przeprowadzono w Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz w Roztoczańskim Parku Narodowym. Do badań wykorzystano metodę objętościową przy użyciu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono metodą 98%. Pyłek ambrozji zanotowano najwcześniej w Łodzi (25.07) i Lublinie (29.07), a najpóźniej we Wrocławiu (17.08). Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku ambrozji stwierdzono we Wrocławiu i Sosnowcu, a najniższe – w Białymstoku. Najwyższe sumy roczne zarejestrowano w Lublinie i Sosnowcu.

ABSTRACT

The paper presents the course of Ambrosia pollen season in selected cities in Poland in 2014. The measurements were performed in Bialystok, Lublin, Lodz, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw, Zielona Gora and Roztocze National Park. Volumetric method with the use of Burkard and Lanzoni spore trap was implemented. Pollen season was defined with 98% method. The season started first in Lodz (25.07) and Lublin (29.07) and the latest date (17.08) was recorded in Wroclaw. The highest 24-hour average pollen counts were stated in Wroclaw and Sosnowiec, and the lowest in Bialystok. The highest annual pollen sum was recorded in Lublin and Sosnowiec.

POPRZEDNIE NUMERY