Agnieszka Grinn-Gofroń, Agnieszka Lipiec, Dorota Myszkowska, Monika Ziemianin, Agata Szymańska, Małgorzata Nowak

Otrzymano/Received: 19.11.2014. Zaakceptowano/Accepted: 22.11.2014.

Zarodniki Cladosporium w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r.

Cladosporium spores in the air of selected Polish cities in 2014 Alergoprofil 2014; 4(10): 32-34. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było porównanie wartości stężeń zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladosporium w 2014 r. w powietrzu Szczecina, Warszawy, Krakowa i Poznania. Pomiary stężenia zarodników prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkard oraz Lanzoni 2000. Sezon zarodnikowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 90% rocznej sumy zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium. Najwcześniej rozpoczął się on w Szczecinie (30 marca), w pozostałych miastach w ciągu kolejnych pięciu tygodni, a najpóźniej w Poznaniu.

ABSTRACT

The aim of the study was to compare the concentration of Cladosporium spores in Szczecin, Warsaw, Cracow and Poznan in 2014. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen and spores sampler). Cladosporium season was defined as the period in which 90% of the annual total catch occurred. The Cladosporium season started first in Szczecin (on the 30th March) and in the other cities it started during the next five weeks. The fungal season started last in Poznan.

POPRZEDNIE NUMERY