Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Mirosława Chwil, Marian Wesołowski, Maria Tietze, Anna Matysik-Woźniak

Otrzymano/Received: 22.12.2014. Zaakceptowano/Accepted: 24.12.2014.

Rośliny wywołujące fotodermatozy

Plants inducing photodermatoses Alergoprofil 2014; 4(10): 22-26. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy opisano czynniki, które mogą wywoływać fotodermatozy, w tym fotoalergię i reakcje fototoksyczne. Przedstawiono też gatunki roślin zawierające furanokumaryny, które najczęściej powodują fotodermatozy w warunkach Europy. Rośliny te należą do rodzin: Apiaceae, Rutaceae i Moraceae. Większość wymienionych gatunków to rośliny uprawne. Wyróżniono rodzaje tkanek, w których powstają substancje fototoksyczne. Podano charakterystykę trzech gatunków roślin często wywołujących fotodermatozy w Europie Środkowej. Fragmenty roślin oraz tkanki wytwarzające i emitujące substancje fototoksyczne przedstawiono na fotografiach.

ABSTRACT

In the paper we presented different factors which may cause photodermatoses including photoallergy and phototoxic reactions. The authors indicated plant species which contain furanocoumarins, and which are most often responsible for photodermatoses in European conditions. These plants belong to the following families: Apiaceae, Rutaceae and Moraceae. Most of aforementioned species are cultivated plants. The authors presented types of tissues in which phototoxic substances are produced. The characteristics of three plant species, which most often cause phototoxic reactions in Central Europe was given. The parts of plants and tissues producing and emitting substances inducing photodermatoses were shown in the photos.

POPRZEDNIE NUMERY