Zenon Siergiejko, Grzegorz Siergiejko, Dominik Siergiejko, Piotr Siergiejko, Aleksander Krupa, Ewa Świebocka

Otrzymano/Received: 6.11.2014. Zaakceptowano/Accepted: 13.11.2014.

Oskrzelowy test prowokacyjny z metacholiną – aktualny stan wiedzy

Bronchial methacholine challenge – the current state of knowledge Alergoprofil 2014; 4(10): 9-15. DOI:
STRESZCZENIE

Nieodłączną cechą astmy jest nadreaktywność oskrzeli. Oskrzelowy test prowokacyjny z metacholiną jest główną wystandaryzowaną metodą ilościowej oceny nadreaktywności oskrzeli. Przed 15 laty przyjęto, że dwie następujące metody podawania aerozolu metacholiny: metoda pięciu wdechów i dwuminutowa inhalacja ciągła, są równoważne. Autorzy tej pracy spróbowali podsumować dotychczasową wiedzę na temat oskrzelowego testu prowokacyjnego z metacholiną. Prace opublikowane po 2000 r. pokazują, że wyniki testów prowokacyjnych z metacholiną prowadzonych dwiema wyżej wspomnianymi metodami różnią się znamiennie u osób z łagodną nadreaktywnością oskrzeli. Ponieważ na rynku pojawiają się nowe inhalatory i nebulizatory zalecane przez producentów do oskrzelowych testów prowokacyjnych, konieczne są dalsze badania nad standaryzacją procedury.

ABSTRACT

The bronchial hyperreactivity is the inseparable feature of asthma. The methacholine challenge test is the main standardized method of the quantitative evaluation of bronchial hyperreactivity. Fifteen years ago it was accepted, that two aerosol delivery systems, i.e. five-breath dosimeter method and 2-min tidal breathing, are equivalent. The authors of this paper tried to sum up hitherto existing knowledge on the topic of the bronchial methacholine challenge. Works published after the year 2000 show that results of methacholine challenge led two mentioned higher methods differ at persons with mild BHR significantly. Because new inhalers and nebulizers recommended by manufacturers to bronchial provocative tests appear on the market, more far investigations over standardization of the procedure are necessary.

POPRZEDNIE NUMERY