Magdalena Czarnecka-Operacz

Otrzymano/Received: 20.12.2014. Zaakceptowano/Accepted: 21.12.2014.

Nowy algorytm leczenia atopowego zapalenia skóry o łagodnym i średnim nasileniu objawów klinicznych: miejscowe stosowanie pimekrolimusu w kremie 1%

New treatment algorithm of mild-to-moderate atopic dermatitis: recommendations for pimecrolimus 1% cream in the topical approach Alergoprofil 2014; 4(10): 5-8. DOI:
STRESZCZENIE

Leczenie atopowego zapalenia skóry (AZS) powinno być zaplanowane indywidualnie, w zależności od nasilenia oraz rozległości procesu zapalnego u danego pacjenta. Istnieją jednak pewne ogólne zasady postępowania terapeutycznego, które umożliwiają efektywną kontrolę procesu chorobowego oraz zmniejszają ryzyko zaostrzeń stanu zapalnego skóry w przypadku łagodnego i średnio ciężkiego przebiegu AZS. W niniejszym artykule przedstawiono nowy algorytm leczenia AZS, w którym pimekrolimus w kremie 1% (miejscowy inhibitor kalcyneuryny) stanowi pierwszą linię terapii miejscowej w przypadku wystąpienia najwcześniejszych objawów klinicznych choroby, może być stosowany w kontynuacji wstępnej terapii miejscowymi lekami glikokortykosteroidowymi (mGKS), a także w leczeniu podtrzymującym w prewencji zaostrzeń stanu zapalnego skóry. Przedstawione zalecenia zostały opracowane na podstawie szeroko zakrojonych badań klinicznych i opublikowane przez grupę ekspertów pod kierownictwem prof. Thomasa Lugera (Eur. J. Dermatol. 2013). Algorytm ten zyskał już powszechną akceptację w krajach Unii Europejskiej.

ABSTRACT

Treatment of atopic dermatitis (AD) should be individually tailored for patients in relation to the severity and extensiveness of the skin inflammatory process. But there are certain universal rules which are recommended in order to control the disease and reduce the risk of frequent relapses in case of mild-to-moderate course of AD. This paper presents a new treatment algorithm in which pimecrolimus (topical caucineurin inhibitor) is recommended as a first line therapy in case of first signs and symptoms of the disease, after initial treatment with topical corticosteroids (TCSs) as well as maintenance treatment in prevention of subsequent disease flares. These recommendations based on published clinical data have been proposed by Luger et al (Eur J Dermatol, 2013) and widely accepted within the European Union.

POPRZEDNIE NUMERY