Bożena Kiziewicz, Natalia Rogoz, Ewa Zdrojkowska

Otrzymano/Received: 28.03.2012. Zaakceptowano/Accepted: 6.04.2012.

Zarodniki grzybów z rodzaju Penicillium wewnątrz budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

The spores of Penicillium indoor of academic building Medical University in Białystok Alergoprofil 2012; 2(8): 38-42. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy zaprezentowano wyniki badań powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem obecności zarodników grzybów z rodzaju Penicillium, przeprowadzonych w lutym i na początku marca 2012 roku w sali wykładowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pomiary stężenia zarodników grzybów prowadzono metodą sedymentacyjną Kocha oraz metodą zderzeniową z wykorzystaniem próbnika powietrza MicroBio1 MB z użyciem podłoża hodowlanego PDA i Sabourauda. Najczęściej izolowanymi gatunkami były Penicillium chrysogenum, Penicillium citrinum, Penicillium commune oraz Penicillium expansum.

ABSTRACT

The paper presents results of air, with particular emphasis on the role of Penicillium spores, which carried the February and early March 2012 in lecture hall Medical University in Bialystok. Measurements of concentrations of Penicillium spores were carried by sedimentation method by Koch and collision with the camera MicroBio1 MB, with using a PDA and Sabourauda Agar culture medium. The species most isolated were: Penicillium chrysogenum, Penicillium citrinum, Penicillium commune and Penicillium expansum.

POPRZEDNIE NUMERY