Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Bożena Kiziewicz, Przemysław Kosieliński, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Dorota Myszkowska, Małgorzata Puc, Zbigniew M. Wawrzyniak

Otrzymano/Received: 1.07.2012. Zaakceptowano/Accepted: 9.07.2012.

Analiza stężenia pyłku olszy w 2012 roku w wybranych miastach Polski

The analysis of alder pollen count in Poland in 2012 Alergoprofil 2012; 2(8): 28-32. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przeanalizowano przebieg sezonu pyłkowego olszy w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze w 2012 r. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatu typu Burkard i Lanzoni. Początek i koniec sezonu pyłkowego wyznaczono metodą 95% rocznej sumy ziaren pyłku. Początek sezonu pyłkowego olszy w Sosnowcu w 2012 r. nastąpił 26 lutego, w Drawsku Pomorskim, Krakowie, Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze miał miejsce w pierwszej dekadzie marca, a w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie i Olsztynie w drugiej dekadzie marca. Najwyższe dobowe stężenie (1344 ziarna w 1 m3 powietrza) stwierdzono 28 marca w Białymstoku. Indeks SPI obliczony jako suma średnich dobowych stężeń ziaren pyłku w danym sezonie był najwyższy Lublinie (4449), Białymstoku (4401) i we Wrocławiu (4150).

ABSTRACT

The paper presents the course of alder pollination season in Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Krakow, Lublin, Lodz, Olsztyn, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw and Zielona Gora in 2012. The research was conducted by means of the volumetric method using a Burkard and Lanzoni-type spore trap. The start and end of pollen season was determined by means of the 95% method. Pollen season of alder in Sosnowiec started in 2012 on February 26. The beginning of pollination season of alder took place in the first decade of March in Drawsko Pomorskie, Krakow, Piotrkow Trybunalski, Warsaw, Wroclaw, Zielona Gora and in the second decade of March in Bialystok, Bydgoszcz, Lublin and Olsztyn. The highest daily concentration reaching 132 grains per m2 was recorded on March 21. Seasonal pollen index (SPI), estimated as annual sum of daily average pollen concentration, was the highest in Lublin (4449), Bialystok (4401) and Wroclaw (4150).

POPRZEDNIE NUMERY