Małgorzata Nowak, Agata Szymańska

Otrzymano/Received: 30.03.2012. Zaakceptowano/Accepted: 6.04.2012.

Stężenie zarodników Alternaria w powietrzu Poznania w latach 2008–2011

Concentrations of Alternaria spores in the air of Poznań in 2008–2011 Alergoprofil 2012; 2(8): 19-22. DOI:
STRESZCZENIE

Jednym z najczęstszych aeroalergenów grzybowych są zarodniki Alternaria, obecne zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Celem pracy była analiza sezonów zarodnikowych Alternaria w Poznaniu w latach 2008–2011. Pomiar stężenia zarodników prowadzono za pomocą aparatu wolumetrycznego firmy Lanzoni. Długość sezonów wyznaczono metodą 90%. Porównano sumy roczne, początek i koniec sezonu oraz maksima sezonowe. Sezon Alternaria najwcześniej rozpoczął się w roku 2011 (25 czerwca) i był to także najdłuższy sezon w analizowanym okresie. Najwyższe koncentracje zarodników obserwowano najczęściej w pierwszej dekadzie sierpnia. Maksymalne średnie dobowe stężenie (2295 zarodników/m3) zarejestrowano 2 sierpnia 2010 roku. Liczba dni ze stężeniem wywołującym pierwsze objawy kliniczne (80 zarodników/m3) wahała się w zależności od sezonu od 56 do 81.

ABSTRACT

Alternaria is one of the most frequent fungal aeroallergens, which occur both in outdoor and indoor environments. The aim of the study was to analyze the variation in Alternaria spore seasons in Poznań during 2008–2011. Daily average spores counts were collected by the volumetric spore trap – Lanzoni. The limits of the Alternaria spore seasons were defined using the 90% method. Following characteristics were compared with each other: sum of spores recorded during the season, start and end of the season and peak day. The earliest onset of the season was observed in 2011 and it was also the longest season. The highest level of Alternaria spores was usually noted in a first decade of August. The maximum average daily spore concentration (2295 spores/m3) was recorded on the 2nd August 2010. During studied period the number of days with spore concentration necessary to evoke first allergic symptoms (> 80 spores/m3) varied from 56 to 81, depending on the season.

POPRZEDNIE NUMERY