Bożena Kiziewicz, Ewa Zdrojkowska, Natalia Rogoz

Otrzymano/Received: 30.03.2012. Zaakceptowano/Accepted: 6.04.2012.

Analiza stężenia zarodników grzybów potencjalnie chorobotwórczych w powietrzu samochodów klimatyzowanych i bez klimatyzacji w Białymstoku

Analysis of the concentration of spores of potentially pathogenic fungi in the air of cars air-conditioned and without air conditioning in Białystok Alergoprofil 2012; 2(8): 13-17. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było określenie stężenia zarodników grzybów potencjalnie chorobotwórczych w powietrzu samochodów klimatyzowanych i bez klimatyzacji w Białymstoku. Pomiary stężenia zarodników prowadzono metodą zderzeniową przy użyciu aparatu MicroBio1 MB. Okres badań obejmował miesiące od maja do września 2011 roku. W powietrzu samochodów klimatyzowanych odnotowano wyraźnie wyższe stężenie zarodników niż w powietrzu samochodów bez klimatyzacji. Najwyższym stężeniem wśród wszystkich oznaczonych grzybów charakteryzowały się spory z rodzaju Cladosporium.

ABSTRACT

The aim of the study was to analyze the concentration of spores of fungi in the air-conditioned cars and without air-conditioning in Białystok. Measurements of concentrations of spores were carried by collision with the MicroBio1 MB camera. Studies covered the period from May to September 2011. The concentration of spores in the air inside the air-conditioned cars was higher in comparison to the results obtained in cars without air-conditioning. The highest concentration among all of the identified fungi was determined for Cladosporium genus.

POPRZEDNIE NUMERY