Agnieszka Grinn-Gofroń

Otrzymano/Received: 26.04.2012. Zaakceptowano/Accepted: 14.05.2012.

Modele statystyczne wykorzystywane przy prognozowaniu stężeń zarodników alergennych

Statistical models used for predicting concentrations of allergenic spores Alergoprofil 2012; 2(8): 10-12. DOI:
STRESZCZENIE

Ważnym kierunkiem badań aerobiologicznych jest poszukiwanie zależności między charakterystykami sezonu zarodnikowego a zmiennymi pogodowymi. Dotychczas powstało zaledwie kilka modeli prognostycznych dla wybranych rodzajów zarodników wywołujących alergie. Większość z nich charakteryzuje się stosunkowo niską sprawdzalnością (około 30%) i oparta jest raczej na prostych statystykach opisowych. Modelowanie koncentracji zarodników grzybów w powietrzu jest relatywnie trudnym zagadnieniem. Ze względu na stopień skomplikowania obiektu badań (duża liczba analizowanych parametrów, bardzo nieregularne zmiany koncentracji zarodników przy znaczącej rozmaitości gatunków, nieliniowe zależności między parametrami) preferowane są wielowymiarowe techniki eksploracji danych oraz inne zaawansowane metody statystyczne.

ABSTRACT

The important direction in aerobiological studies is to search for relationships between the characteristics of spore season and the weather variables. Since now only a few forecasting models for selected allergenic types of spores have been created. Most of them are characterized by relatively low verifiability (about 30%) and based on simple descriptive statistics. Modelling of the concentration of fungal spores in the air is relatively difficult. Due to the complexity of the test object (a large number of parameters analyzed, very irregular changes in the concentration of spores in a significant variety of species, non-linear relationship between the parameters) the techniques for multidimensional data mining and other advanced statistical methods are preferred.

POPRZEDNIE NUMERY