Małgorzata Malkiewicz, Kamilla Klaczak, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Zbigniew Wawrzyniak, Małgorzata Puc, Ewa Kalinowska, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo

Otrzymano/Received: 12.03.2012. Zaakceptowano/Accepted: 14.03.2012.

Pyłek dębu w powietrzu w wybranych miastach Polski w 2011 roku

The oak in the air of selected Polish cities in 2011 Alergoprofil 2012; 1(8): 45-49. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia dębu w wybranych punktach pomiarowych większych miast Polski w 2011 roku. Pomiary wykonywano we Wrocławiu, Sosnowcu, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy, Białymstoku, Warszawie i Szczecinie. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku dębu. Pylenie dębu w 2011 roku rozpoczęło się z lekkim opóźnieniem w stosunku do 2009 roku. Najwcześniej pyłek dębu zarejestrowano w Krakowie, bo już 6 kwietnia. Najpóźniej pyłek tego taksonu pojawił się w Lublinie – dopiero 28 kwietnia. Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku dębu odnotowano we Wrocławiu, gdzie 23 kwietnia wystąpiło stężenie 480 z/m3 powietrza.

ABSTRACT

This paper presents the course of oak pollination season in selected cities of Poland in 2011. The measurements were performed in Wrocław, Sosnowiec, Kraków, Lublin, Bydgoszcz, Białystok, Warszawa and Szczecin. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni) was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. Pollen season of oak in 2011 started later in comparison to 2009. The season started first in Kraków (6 April). The highest 24-hour average pollen count was recorded in Wrocław on 23 April (480 oak pollen grains/1m3).

POPRZEDNIE NUMERY