Ewa Zdrojkowska, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo

Otrzymano/Received: 3.01.2012. Zaakceptowano/Accepted: 12.01.2012.

Zarodniki Cladosporium w powietrzu samochodów klimatyzowanych i bez klimatyzacji w Białymstoku

Cladosporium spores in the air of cars with and without air-conditioning of Białystok Alergoprofil 2012; 1(8): 38-40. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było określenie stężenia zarodników z rodzaju Cladosporium w powietrzu samochodów klimatyzowanych i bez klimatyzacji w Białymstoku. Pomiary stężenia zarodników Cladosporium prowadzono metodą zderzeniową przy użyciu aparatu MicroBio1 MB. Okres badań obejmował miesiące od maja do września 2011 r. W powietrzu samochodów klimatyzowanych odnotowano wyraźnie wyższe stężenie zarodników niż w powietrzu samochodów bez klimatyzacji. Najwyższą wartość stężeń spor zanotowano w lipcu 2011 r.

ABSTRACT

The aim of the study was to analyze the concentration of Cladosporium spores in the air-conditioned cars and without air-conditioning in Białystok. Measurements of concentrations of Cladosporium spores were carried by collision with the camera MicroBio1 MB. Period of studies covered the months from May to September 2011. Air cars air-conditioned was clearly a higher level of concentration of spores in comparison to the cars without air-conditioning. The highest value of the concentrations of spores were reported in July in 2011.

POPRZEDNIE NUMERY