Małgorzata Puc, Mirosław I. Puc

Otrzymano/Received: 12.03.2012. Zaakceptowano/Accepted: 14.03.2012.

Dynamika sezonów pyłkowych wybranych drzew i roślin zielnych w Szczecinie – 2011 r.

Dynamics of pollen season of selected trees and herbaceous plants in Szczecin – 2011 Alergoprofil 2012; 1(8): 32-37. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było przedstawienie dynamiki sezonów pyłkowych wybranych taksonów (Corylus, Alnus, Populus, Ulmus, Fraxinus, Betula, Carpinus, Quercus, Platanus, Pinaceae, Poaceae, Rumex, Plantago, Chenopodiaceae, Urtica, Artemisia oraz Ambrosia) w Szczecinie w 2011 r. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Hirsta (model Lanzoni 2000). Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Do opisu dynamiki sezonów obliczono indeks pyłkowy SPI oraz wyznaczono poszczególne fazy okresów pyłkowych, dla których skumulowana suma pyłku osiąga wartości: 1–5%, 5–25%, 25–50%, 50%, 50–75%, 75–95% oraz 95–99% całkowitej sumy rocznej pyłku. Analiza czasu trwania poszczególnych fenofaz wykazała większe zróżnicowanie dynamiki sezonów w odniesieniu do drzew i krzewów niż do roślin zielnych. Do najistotniejszych czynników wpływających na stężenie pyłku roślin w powietrzu należą: maksymalna prędkość wiatru, temperatura maksymalna powietrza, wilgotność i temperatura punktu rosy. Zanotowane korelacje pomiędzy koncentracją pyłku analizowanych taksonów a zanieczyszczeniami powietrza są wynikiem oddziaływania czynników pogodowych na obie grupy zmiennych.

ABSTRACT

The present study demonstrates different effects of ambient air pollution and meteorological factors on pollen concentration of selected taxa in the atmosphere. The aim of the study was to analyse the dynamics of Corylus, Alnus, Populus, Ulmus, Fraxinus, Betula, Carpinus, Quercus, Platanus, Pinaceae, Poaceae, Rumex, Plantago, Chenopodiaceae, Urtica, Artemisia and Ambrosia pollen season in Szczecin (western Poland) in 2011. Measurements were performed by the Hirst volumetric trap (model Lanzoni VPPS 2000). Consecutive phases during the pollen season were defined for each taxon (1%, 5%, 25%, 50%, 75%, 95%, 99% of annual total) and duration of the season was appointed using the 98% method. On the basis of this analysis, the temporary differences in the dynamics of seasons were more evident for trees than for herbaceous plants. Correlation analysis with weather parameters demonstrated that the maximum wind speed and maximum air temperature, relative humidity and dew point are the main factors influencing the average daily pollen concentrations in the atmosphere. Statistical correlation between pollen concentration and air pollution factors was found to be a consequence of the relation between the latter and the meteorological conditions.

POPRZEDNIE NUMERY