Radosław Gawlik

Otrzymano/Received: 9.03.2012. Zaakceptowano/Accepted: 12.03.2012.

Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych

Insect venom allergy Alergoprofil 2012; 1(8): 27-30. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia problem uczulenia na jad owadów błonkoskrzydłych oraz towarzyszące mu zagrożenia. Omówiono obraz kliniczny nadwrażliwości na jad owadów oraz postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Podkreślono dużą skuteczność swoistej immunoterapii stosowanej w leczeniu zagrożonych wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego chorych. Przedstawiono zasady postępowania w reakcji anafilaktycznej.

ABSTRACT

This paper deals with insect venom allergy. Clinical manifestation of allergic reactions to insect sting, diagnosis and venom immunotherapy is discussed. Treatment of anaphylaxis is presented.

POPRZEDNIE NUMERY