Artur Jeschke

Otrzymano/Received: 5.05.2011. Zaakceptowano/Accepted: 9.05.2011.

Formy opodatkowania indywidualnej praktyki medycznej – część 3

Taxation forms of individual medical practices – part 3 Alergoprofil 2011; 3(7): 46-49. DOI:
STRESZCZENIE

Celem opracowania jest przedstawienie form opodatkowania aktywności zawodowej lekarzy oraz zaprezentowanie korzyści i zagrożeń działania w danej formie.

ABSTRACT

This article is written to present taxation forms of professional physicians activity in the form of employment contract and to present benefits and threats of acting in given form.

POPRZEDNIE NUMERY