Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Dorota Myszkowska, Małgorzata Puc

Otrzymano/Received: 11.10.2011. Zaakceptowano/Accepted: 14.10.2011.

Analiza sezonów pyłkowych olszy w wybranych miastach Polski w 2011 roku

The analysis of alder pollen seasons in selected Polish cities in 2011 Alergoprofil 2011; 3(7): 42-45. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono przebieg sezonu pyłkowego olszy odnotowany w wybranych punktach pomiarowych w Polsce. Pomiary przeprowadzono w Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Badania wykonano metodą objętościową przy zastosowaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono metodą 95%. Najwcześniej pyłek olszy zarejestrowano w Szczecinie i Wrocławiu (9.02.2011 r., 26.02.2011 r.), a w pozostałych punktach pomiarowych między 11 a 15.03.2011 r. Najwyższe średniodobowe wartości stężeń pyłku olszy zanotowano we Wrocławiu i Warszawie, odpowiednio 730 i 703 z/m3 powietrza.

ABSTRACT

This paper presents the course of alder pollen season in selected cities in Poland in 2011. The measurements were performed in Białystok, Kraków, Lublin, Sosnowiec, Szczecin, Warszawa and Wrocław. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni) was implemented. Pollen season was defined with the 95% method. Pollen season started first in Szczecin and Wrocław (9 February and 26 February), in other cities from 11 to 15 March. The highest 24-hour average pollen count was recorded in Wrocław and Warszawa (730 and 703 alder pollen grains/1 m3).

POPRZEDNIE NUMERY