Artur Jeschke

Otrzymano/Received: 5.05.2011. Zaakceptowano/Accepted: 9.05.2011.

Formy opodatkowania indywidualnej praktyki medycznej – część 2

Forms of taxation of individual medical practices – part 2 Alergoprofil 2011; 2(7): 51-52. DOI:
STRESZCZENIE

Celem opracowania jest przedstawienie opodatkowania form aktywności zawodowej lekarzy w formie umów o pracę oraz zaprezentowanie korzyści i zagrożeń działania w danej formie.

ABSTRACT

This article is written to present occupational activity doctors forms and benefits and treats of acting in the given form.

POPRZEDNIE NUMERY