Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Radosław Kręcki, Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak

Otrzymano/Received: 28.03.2011. Zaakceptowano/Accepted: 14.04.2011.

Reakcje alergiczne i inne działania niepożądane po podaniu dożylnych echokardiograficznych środków kontrastowych

Allergic reactions and other adverse reactions after administration of intravenous echocardiographic contrast agents Alergoprofil 2011; 2(7): 24-27. DOI:
STRESZCZENIE

Echokardiografia kontrastowa znajduje coraz szersze zastosowanie we współczesnej kardiologii. Celem pracy była ocena częstości występowania reakcji alergicznych i innych działań niepożądanych po dożylnym podaniu echokardiograficznych środków kontrastowych II generacji. Do badania włączonych zostało 185 chorych: 103 pacjentów (grupa 1) z klinicznym rozpoznaniem stabilnej choroby wieńcowej oraz 82 pacjentów (grupa 2) hospitalizowanych z powodu pierwszego w życiu ostrego zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. U pacjentów z grupy 1 wykonano obciążeniowe badanie echokardiograficzne z zastosowaniem kontrastu II generacji, natomiast u pacjentów z grupy 2 wykonano w 7.–10. dniu po zawale spoczynkowe echokardiograficzne badanie kontrastowe. U żadnego pacjenta nie wystąpiły poważne reakcje alergiczne i działania niepożądane ani konieczność przerwania badania na prośbę pacjenta. Najczęstszym, niegroźnym działaniem niepożądanym był w grupie 1 ból w klatce piersiowej (32%), a w grupie 2 – ból głowy (2,4%). Podsumowując – stosowane obecnie echokardiograficzne środki kontrastowe II generacji są bezpieczne u pacjentów stabilnych klinicznie.

ABSTRACT

Contrast echocardiography is becoming a useful tool in modern cardiology. The aim of this study was to assess the prevalence of allergic reactions and other adverse reactions related to 2nd generation intravenous echocardiographic contrast. The study group comprised 185 patients: 103 patients (group 1) with stable coronary artery disease and 82 patients (group 2) hospitalized with first acute ST-elevation myocardial infarction. Patients from group 1 underwent stress contrast echocardiography, whereas patients from group 2 underwent resting contrast echocardiography 7–10 days after myocardial infarction. There were no serious allergic and adverse reactions or necessity to stop the examination at patient’s request. The most prevalent minor side effects were: in group 1 chest pain (32%) and in group 2 headache (2,4%). To summarize, the 2nd generation echocardiographic contrast agents used currently are safe in clinically stable patients.

POPRZEDNIE NUMERY