Anna Groblewska

Otrzymano/Received: 31.01.2011. Zaakceptowano/Accepted: 7.02.2011.

Alergiczne zapalenie spojówek

Allergic Conjunctivitis Alergoprofil 2011; 1(7): 11-15. DOI:
STRESZCZENIE

Zapalenia alergiczne narządu wzroku występują powszechnie, ale mimo to są często błędnie rozpoznawane i nieodpowiednio leczone. Najczęściej występującym schorzeniem alergicznym oczu, obejmującym powierzchnię gałki ocznej, jest alergiczne zapalenie spojówek. Najczęstszymi objawami alergicznego zapalenia spojówek są: świąd, zaczerwienienie, łzawienie i obrzęk spojówki. Mimo znacznej częstotliwości występowania alergicznego zapalenia spojówek ważkość prawidłowego jego rozpoznawania i leczenia może być niedoceniana, ponieważ najczęstsze formy: sezonowe (SAC) i całoroczne (PAC), są czasami uważane za łagodne schorzenia, a SAC jest często traktowane jako przemijający problem. Jednakże wyniki wielu badań wyraźnie wykazują, że życie z alergicznym zapaleniem spojówek stanowi duże obciążenie dla pacjenta, zarówno pod względem kosztów ekonomicznych, jak i wpływu na oczną i ogólną jakość życia.

ABSTRACT

Ocular allergy disorders are common, but often misdiagnosed and not adequately treated diseases. Allergic conjunctivitis is the most common ocular allergic disease affecting the ocular surface. The most common signs and symptoms of allergic conjunctivitis are: itching, redness, tearing and conjunctival edema. Despite theirs high prevalence, the importance of diagnosing and treating allergic conjunctivitis may be underappreciated, because the most common forms: seasonal allergic conjunctivitis (SAC) and perennial allergic conjunctivitis (PAC) are sometimes regarded as benign disorders, and in case of SAC as a transient problem as well. However, results from a number of studies clearly show that allergic conjunctivitis carries a significant burden that is measured in terms of economic costs and impact on ocular and general quality of life.

POPRZEDNIE NUMERY