Katarzyna Dąbrowska-Zapart

Otrzymano/Received: 20.05.2010. Zaakceptowano/Accepted: 30.07.2010.

Sezony pyłkowe dębu w Sosnowcu w latach 1997–2007

Oak pollen season in Sosnowiec in 1997–2007 Alergoprofil 2010; 2(6): 38-45. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia analizę sezonów pyłkowych dębu w Sosnowcu na podstawie danych z lat 1997–2007. Badania prowadzono metodą wolumetryczną aparatem typu Burkard. Czas trwania sezonów pyłkowych wyznaczono metodą 98%. Celem pracy było porównanie sezonów pyłkowych dębu w poszczególnych latach oraz wydzielenie typów przebiegu sezonów pyłkowych przy użyciu analizy skupień (cluster analysis), w tym niehierarchicznej metody grupowania obiektów wielocechowych – metody k-średnich. Sezony pyłkowe podzielono na pięć typów ze względu na znaczne zróżnicowanie w poszczególnych latach. Znaleziono jeden typ dominujący, który skupiał najwięcej sezonów pyłkowych, charakteryzujący się niskimi stężeniami dobowymi ziaren pyłku i występowaniem maksimów sezonowych krótko po rozpoczęciu sezonu.

ABSTRACT

The paper presents an analysis of oak pollen season in Sosnowiec, based on data from the years 1997 to 2007. The study was conducted using a Burkard volumetric apparatus. The duration of pollen seasons was determined by means of the 98% method. The aim of this study was to compare the oak pollen season in different years and distinguish the types of the course of pollen seasons using cluster analysis, including non-hierarchical clustering of multi-feature objects – k-means clustering. Pollen seasons were divided into five types due to the significant variation in individual years. A predominant type was found, which covered the largest number of pollen seasons. Low daily pollen counts and the occurrence of the maximum value at the beginning of the season were typical for this type.

POPRZEDNIE NUMERY