Idalia Kasprzyk

Otrzymano/Received: 15.05.2010. Zaakceptowano/Accepted: 10.06.2010.

Początek sezonów pyłkowych olszy i leszczyny a początek pylenia w różnych warunkach siedliskowych Rzeszowa

Start of alder and hazel pollen seasons and start of pollination in different habitats in Rzeszów Alergoprofil 2010; 2(6): 32-37. DOI:
STRESZCZENIE

Przeprowadzono obserwacje fenologiczne i monitoring aerobiologiczny leszczyny i olszy. Celem badań było porównanie terminów początku pylenia i początku sezonów pyłkowych. Obserwacje prowadzono na stanowiskach zlokalizowanych w różnych warunkach środowiskowych. Stwierdzono, że w 2006 r. leszczyna zakwitła najwcześniej na stanowiskach nasłonecznionych. Pyłki olszy i leszczyny z reguły pojawiały się przed rozpoczęciem pylenia. Gatunki te łatwo rozpoznać, więc obserwacje fenologiczne mogą być dobrym narzędziem do przygotowywania prognoz pyłkowych.

ABSTRACT

Phenological and aerobiological monitoring of alder and hazel was provided. The aim of the study was to compare the data of the start of pollen season and the start of pollination. Phenological observations were conducted at several sites located in different environmental conditions. It was observed, that in 2006 at sunny habitats hazel started the earliest. Pollen grains of alder and hazel appeared a few days before pollination. Alder and hazel are easy to recognize and phonological observations can be good tool for pollen forecasting.

POPRZEDNIE NUMERY