Elżbieta Meszyńska, Krzysztof Solarz, Piotr Szilman, Danuta Wiechula

Otrzymano/Received: 18.05.2010. Zaakceptowano/Accepted: 20.06.2010.

Uczulenie na roztocze przechowalniane (Lepidoglyphus destructor i Tyrophagus putrescentiae) w grupie hodowców ptaków

Sensitization to storage mites (Lepidoglyphus destructor and Tyrophagus putrescentiae) in a group of bird breeders Alergoprofil 2010; 2(6): 18-22. DOI:
STRESZCZENIE

Roztocze stanowią istotny składnik środowiska naturalnego zmodyfikowanego gospodarczą działalnością człowieka, biorą udział w wielu kluczowych procesach przemian fizykochemicznych zachodzących w środowisku. Hodowcy ptaków wydają się ważną grupą zawodowego narażenia na alergeny roztoczy, głównie przechowalnianych. Praca ta miała na celu określenie stopnia uczulenia na frakcje białkowe dwóch gatunków roztoczy przechowalnianych (Lepidoglyphus destructor i Tyrophagus putrescentiae) w grupie hodowców ptaków. U ponad 30% badanej grupy wykazano dodatnią reakcję na wszystkie frakcje białkowe T. putrescentiae, a 2 osoby nie wykazały reakcji na żadną z badanych frakcji, odpowiednio – mniej niż 20% i 1 osoba w przypadku L. destructor. Średnia liczba frakcji wywołujących sensytyzację wynosiła 4 (0–6) dla T. putrescentiae, a 3 (0–6) dla L. destructor. Najczęściej uczulającym alergenem T. putrescentiae okazał się 32,5 kDa (ponad 80%), następnie 78 kDa i 18,4 kDa (po 75%), dla L. destructor – 78 kDa i 18,4 kDa (po 75%). Wśród hodowców uczulonych na frakcję T. putrescentiae 32,5 kDa 90% uczulonych jest równocześnie na frakcje 78 kDa i 18,4 kDa. Odpowiednio dla frakcji L. destructor stwierdzono współwystępowanie uczuleń na 78 kDa i 18,4 kDa u prawie 80% uczulonych osób. Badanie pozwala określić hodowców ptaków jako grupę zawodowego narażenia na alergeny roztoczy przechowalnianych.

ABSTRACT

Mite make part of natural environment by taking part in a process of metabolism. Bird breeders constitute a group of occupational risk to occurrence of reaction with allergens of mite, specially storage ones. This work was aimed to determine a level of sensitization to particular protein fractions Lepidoglyphus destructor and Tyrophagus putrescentiae in a group of 12 bird breeders. In the group of 12 people, over 30% shown a positive reaction to all determined protein fractions and only 2 persons have not shown allergy to any of determined fractions T. putrescentiae, appropriately less then 20% and 1 person for L. destructor. Average quantity of allergens causing allergy of a single worker amounts to 4 and oscillates from 0 to 6 for T. putrescentiae, from 0–6 with average above 3 for L. destructor. The T. putrescentiae antigen which makes allergic most often is 32,5 kDa (over 80%), next 78 kDa and 18,4 kDa (each 75% equally), for L. destructor 78 kDa and 18,4 kDa equally for 75%. Among breeders allergic to T. putrescentiae antigen 32,5 kDa, for 90% synchronous occurrence of sensitization to fraction 78 kDa has been stated and with the same frequency for 18,4 kDa. Simultaneously frequency of sensitization to L. destructor protein fractions 78 kDa and 18,4 kDa has been state for almost 80% of allergic persons. The survey showed for bird breeders a big risk of exposure to storage mite allergens.

POPRZEDNIE NUMERY