Agnieszka Grinn-Gofroń

Otrzymano/Received: 5.06.2010. Zaakceptowano/Accepted: 15.07.2010.

Aerobiologia grzybów  

Aerobiology of fungi   Alergoprofil 2010; 2(6): 6-9. DOI:
STRESZCZENIE

Praca ta jest w całości krótkim przeglądem tych cech morfologicznych zarodników grzybów, które umożliwiają im rozprzestrzenianie się w powietrzu. Omawia też mechanizmy uwalniania spor i najważniejsze czynniki, które wpływają na wysokość stężeń zarodników w powietrzu.

ABSTRACT

This paper is a short review about the most important, morphological features of airborne fungal spores which enable them to spread in the air. It also describes the mechanisms of spore release and the most influential factors from whom depends the level of concentration of spores in the air.

POPRZEDNIE NUMERY