INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Za uzyskanie zgody podmiotów trzecich na wykorzystanie materiałów, do których mają one prawa majątkowe, odpowiadają autorzy zgłaszanych prac.

Zgłaszając pracę do oceny recenzenckiej, autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów (we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji) pod warunkiem, że praca ta zostanie zaakceptowana do publikacji i opublikowana.

Jednocześnie autorzy zgadzają się, że nie opublikują w jakiejkolwiek formie informacji ani rycin zawartych w pracy ani nie złożą manuskryptu do publikacji w innym wydawnictwie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

Nazwiska i adresy e-mail przesłane wraz z materiałami będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych i korespondencji z autorami i nie będą udostępniane do innych celów.

POPRZEDNIE NUMERY