Informacje dla autorów

W "Alergoprofilu" publikowane są:

–– opisy przypadków: preferowany rodzaj artykułów ze względu na misję edukacyjną czasopisma

–– prace przeglądowe

–– prace oryginalne: badania kliniczne/badania podstawowe / opisy serii przypadków / raporty wstępne.

Wszystkie artykuły są recenzowane.

Wydawca nie pobiera opłat za publikację.

PRAWA AUTORSKIE

Przyjmując pracę do druku, wydawca nabywa na zasadzie wyłączności prawa autorskie do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych oraz w Internecie). Bez zgody wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń. Autorzy mogą niekomercyjnie udostępniać ostateczne wersje swoich artykułów w repozytoriach cyforowych.

FORMAT PRAC

Mogą być zgłaszane prace w języku polskim i angielskim.

Autorom, których językiem ojczystym nie jest język angielski, doradza się skorzystanie ze wsparcia profesjonalnych tłumaczy.

Objętość (łącznie z piśmiennictwem, tabelami i rycinami) nie powinna przekraczać w przypadku prac oryginalnych, doświadczalnych i klinicznych 10 stron, prac kazuistycznych – 7, prac poglądowych – 12, doniesień tymczasowych – 7, pozostałych – 5, tj. 2900 znaków ze spacjami na stronie A4 w programie do edycji tekstów.

Prace powinny być nadesłane na adres redakcji w formacie *.doc lub *.rtf, przy zachowaniu następujących zasad: wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5 linii, margines lewy 2 cm, margines prawy 3 cm, marginesy górny i dolny po 2 cm.

Prace powinny być przygotowane starannie, zgodnie z zasadami pisowni , ze szczególną dbałością o komunikatywność i mianownictwo biologiczne i medyczne. Wyniki oznaczeń (biochemicznych, hematologicznych i in.) należy podawać w jednostkach SI. Zdjęcia i grafiki powinny mieć jeden z poniższych formatów: *.pdf, *.jpg *.eps, *.bmp, *.gif, *.tif, *.cdr. Wykresy powinny być zapisane w formacie *.xls, *.doc, *.rtf, *.eps, *.cdr lub *.ai.

Do pracy należy dołączyć: a) zgodę kierownika zakładu lub ordynatora, a w przypadku pracy pochodzącej z kilku ośrodków – zgodę wszystkich wymienionych kierowników, b) oświadczenie, że praca nie została równocześnie złożona w redakcji innego czasopisma oraz oświadczenie podpisane przez wszystkich autorów stwierdzające, że brali udział w przygotowaniu pracy i ponoszą odpowiedzialność za jej treść.

Na pierwszej stronie pracy należy podać: pełne imię i nazwisko autora (autorów), stopień, tytuł naukowy autora (autorów), tytuł pracy (polski i angielski), pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego praca pochodzi, stopień, tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika ośrodka. Na dole strony należy umieścić adres, na jaki autor życzy sobie otrzymywać korespondencję wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu (prosimy o zaznaczenie, czy autor wyraża zgodę na publikację numeru telefonu) i adresem poczty elektronicznej.

Do pracy należy dołączyć streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Pod piśmiennictwem należy podać wkład pracy autorów w powstanie publikacji: należy użyć formuły „według kolejności” lub podać po inicjałach imienia i nazwiska rodzaj wykonanej pracy (np. A.A. – opracowanie tekstu pracy, B.B. – wykonanie wykresów, C.C. – analiza preparatów mikroskopowych).

Tekst pracy oryginalnej powinien się składać z następujących części: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie, wnioski, piśmiennictwo, opisy rycin i ryciny. Przy stosowaniu skrótów konieczne jest podanie pełnego brzmienia przy pierwszym użyciu. Wszystkie skróty muszą być wyjaśnione w artykule przy ich pierwszym użyciu, a także dodatkowo w każdym opisie wszystkich tabel i rycin i w obydwu wersjach językowych streszczenia. Streszczenie prac oryginalnych powinno zawierać ok. 150–250 słów i składać się z następujących elementów: wstępu, celu pracy, materiału i metody, wyników, wniosków. W streszczeniu nie należy stosować skrótów.

Po streszczeniu należy podać słowa kluczowe (3–5) w języku polskim i angielskim. Ewentualne tabele i ryciny należy ponumerować.

W tekście pracy należy zaznaczyć, gdzie powinna zostać zamieszczona rycina i tabela. Sekcja materiał i metody musi szczegółowo wyjaśniać wszystkie zastosowane metody badawcze, które są uwzględnione w wynikach. Należy podać nazwy metod statystycznych i oprogramowania zastosowanych do opracowania wyników.

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo powinno być ułożone według kolejności cytowania w pracy. Liczba cytowanych publikacji w przypadku prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 25 pozycji, w przypadku opisu przypadku – 10.

Przy cytowaniu artykułów z czasopism należy podać: nazwisko autora, pierwszą literę imienia (przy większej niż 3 liczbie autorów podaje się tylko pierwszych trzech i adnotację „et al.”), tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, numer tomu (rocznika), numery strony, na których zaczyna się i kończy artykuł.

Należy zachować zapis i interpunkcję ściśle według poniższego przykładu:

Kowalski J.: Zasady publikacji prac naukowych. Alergoprofil 2013, 9(2): 35-37.

 

Przy cytowaniu książek należy podać: nazwisko autora, pierwszą literę imienia, tytuł, oznaczenie kolejności wydania, wydawnictwo, miejsce i rok wydania; przy pracach zbiorowych nazwisko redaktora odpowiedzialnego podaje się po tytule książki i skrócie „red.”. Należy zachować zapis i interpunkcję ściśle według poniższego przykładu:

Kowalski J.: Zasady publikacji prac naukowych. Medical Education, Warszawa 2013.

 

Nadesłane prace są kierowane do niezależnych recenzentów w celu zakwalifikowania do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo opatrzenia publikowanych prac komentarzem redakcyjnym oraz do redagowania tekstów. Prace przygotowane niezgodnie z zasadami zostaną zwrócone autorom do poprawienia.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Przesłanie pracy do publikacji w kwartalniku „Alergoprofil” jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich wydawnictwu Medical Education i ze zgodą na publikację pełnego tekstu pracy na stronach internetowych kwartalnika „Alergoprofil”.

ETYKA

1. Ponieważ wszyscy autorzy są odpowiedzialni za treści prezentowane w publikacji, przed publikacją muszą zapoznać się z wersją ostateczną i ją zaakceptować.

2. Badania z udziałem ludzi lub zwierząt muszą być prowadzone zgodnie z Code of Ethics of the World Medical Association (Deklaracja Helsińska) i dyrektywą EU2010/63/EU.

POPRAWKI

W przypadku konieczności wprowadzenia do tekstu zmian zostanie on odesłany do autorów, którzy muszą wprowadzić stosowne poprawki w terminie podanym przez redakcję. Redakcja zachowuje prawo do wprowadzania do tekstu poprawek językowych i edytorskich.

ZGŁOSZENIE

1. Prace powinny być nadesłane e-mailem na adres redakcji: redaktor@allergy.pl.

POPRZEDNIE NUMERY